【FSET-475】办公室里和女员工偷偷摸摸-夏目优希,神波多一花,成宫梓车牌

【FSET-475】办公室里和女员工偷偷摸摸-夏目优希,神波多一花,成宫梓车牌

至方中之义∶大黄能下结粪,有人参以驾驭之,则不至于伤胎。若细审其无甚剧之实寒者,宜将干姜减半,或不用亦可。

罂粟壳∶即罂粟花所结之子外包之壳也。仲景之方,用五味即用干姜,诚以外感之证皆忌五味,而兼痰嗽者尤忌之,以其酸敛之力甚大,能将外感之邪锢闭肺中永成劳嗽,惟济之以干姜至辛之味,则无碍。

又凡虚劳之证,其经络多瘀滞,加鸡内金于滋补药中,以化其经络之瘀滞而病始可愈。 至于伏气之成温者,若《内经》所谓“冬伤于寒,春必病温”、“冬不藏精,春必病温”之类,《伤寒论》中非无其证,特其证现于某经,即与某经之本病无所区别。

《伤寒论》原文∶太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。即此之前后分服,或出汗或不出汗,可不深悟此药发汗之理乎?

俾用莱菔子一两,生熟各半,捣碎煮汤一大盅,送服生赭石细末三钱,迟点半钟,再将其渣重煎汤一大盅,仍送服生赭石细末三钱,其上脘顿觉开通,可进饮食,又为开辛凉清解之剂,连服两剂全愈。本论用方有纯于寒有纯于热,复有寒热并用者,即此理也。

非其时,将用梧桐叶何为?曾治一人,温病之热传入阳明,脉象洪实有力,谵语昏瞀。

Leave a Reply